Artworks2005-2006

HANA
HANA 2005 カンバスにアクリル H73xW61cm(F20)
HANA
HANA 2005 カンバスにアクリル H113xW163cm(P100)
HANA
HANA 2005 カンバスにアクリル H194xW163cm(F130)
IN THE WATER IN THE SKY
IN THE WATER IN THE SKY 2005 カンバスにアクリル H194xW113cm
Lotus
Lotus 2005 カンバスにアクリル H73xW91cm(F30)
深界
深界 2005 カンバスにアクリル H162xW131cm(F100)
Lotus
Lotus 2005 カンバスにアクリル H91xW117cm(F50)
グラジオラス
グラジオラス 2006 カンバスにアクリル H73xW61cm(F20)
ひかりの底
ひかりの底 2006 カンバスにアクリル H194xW162cm(F130)
境界
境界 2006 カンバスにアクリル H194xW162cm(F130)